غشاءهای سدکننده در جراحی های رژنراتیو پریودنتال و ایمپلنت

کتاب ” غشا های سد کننده در جراحی های رژنراتیو پریودونتال و ایمپلنت” تقدیر شده ی جشنواره شهید هدایت (تنها جشنواره تخصصی دندانپزشکی کشور) و کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۹۳ و کتاب رفرنس در امتحانات بورد تخصصی رشته پریودنتولوژی کشور از سال ۱۳۹۶

 

مقدمه

 

فهرست

 

در بایگانی