بازسازی استخوان

پیوند استخوان همزمان با کاشت ایمپلنت

زمانی که استخوان فک تحلیل رفته باشد به پیوند و بازسازی استخوان نیازمند خواهیم بود. چنانچه میزان استخوان باقیمانده در حدی باشد که بتوان پایه ایمپلنت را ثابت نمود، می توان همزمان با کاشت ایمپلنت ها، نسبت به پیوند استخوان جهت بازسازی بخش های از دست رفته اقدام نمود.

پیوند استخوان قبل از کاشت ایمپلنت

چنانچه تحلیل استخوان آنچنان زیاد باشد که ثبات اولیه ایمپلنت ها امکان پذیر نباشد، به ناچار لازم است ابتدا به بازسازی استخوان اقدام گردد و بعد از گذشت حدود ۴ الی ۱۲ ماه، اقدام به کاشت پایه های ایمپلنت نمود. این مدت زمان بستگی به شرایط عمومی و اختصاصی هر بیمار دارد.

پیوند استخوان در کف سینوس های فک بالا

سینوس ها حفرات هوایی در جمجمه می باشند. در فک بالا بدنبال از دست رفتن دندان ها و با گذشت زمان این حفرات کم کم بزرگتر می شوند. با بزرگ تر شدن سینوس ها ، استخوان فک بالا از درون خالی تر و حجم استخوان کاهش می یابد. بدنبال تحلیل استخوان از سطح خارجی و بزرگ تر شدن سینوس ها از درون استخوان، دیگر حجم کافی استخوان برای کاشت ایمپلنت از دست می رود و نیازمند پیوند و بازسازی استخوان در کف سینوس خواهیم بود. این کار به چند روش قابل انجام است که بر اساس شرایط بیمار، بهترین روش درمانی انتخاب می گردد.