بیماریهای پریودنتال و HLA

۱- Lotfazar M.

Relationship between HLA antigens and periodontal diseases. Journal of Dentistry . Tehran

University of Medical Sciences . 2002 , Vol(15) ;No3 : 74-81.

در بایگانی